cenník služieb

Cenník služieb poskytovaných nad rámec služieb o výkone správy, platný od 1. 6. 2013 (všetky ceny sú uvedené vrátane DPH)

druh služby cena
cena za zmenu vlastníka bytu, resp. nebytového priestoru (vyhotovenie zmluvy o výkone správy, spracovanie zmeny vlastníka - platí nový vlastník, zmena nájomcu NP - vypracovanie zmluvy o nájme) 16,70 €
cena za spracovanie mzdovej agendy (dohody z fondu údržby) za jednu dohodu 2,00 €
cena za spracovanie vyúčtovania zálohových platieb 1,56 €
cena za spracovanie vyúčtovania za pomerové rozdeľovače nákladov tepla na ÚK - cena za spracovanie jedného merača 1,17 €
cena za odpočet určeného meradla teplej resp. studenej vody a pomerový rozdeľovač tepla na ÚK - každé meradlo 0,60 €
cena za poskytnutie kopírovacích služieb (1 strana A4) 0,50 €
cena za poskytnutie farebných kopírovacích služieb (1 strana A4) 0,80 €
cena za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome, pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu a NP (vek stavby, potvrdenie o výške nedoplatku, súhlas na zmenu napätia…) 5,00 €
cena za zabezpečenie úkonov súvisiach s udelením súhlasu na stavebné povolenie pri rekonštrukcií bytového domu 10,00 €
cena za zabezpečenie úkonov súvisiach s platbou v hotovosti do pokladne za každú uskutočnenú platbu 0,50 €
cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi bytu a NP, voči ktorému správca eviduje pohľadávku za splnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a za ostatné plnenia 2,00 €
cena za spracovanie a doručenie druhej a ďalších výziev každému vlastníkovi bytu a NP, voči ktorému správca eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a za ostatné plnenia 5,00 €
poplatok za vedenie splátkového kalendára (1 byt / NP / 1 mesiac) 1,00 €
cena za vyhotovenie mimoriadneho výpisu, rozpisu dlhu vlastníka, NP na požiadanie klienta 3,00 €
za zvolanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome a účasť zástupcu správcu na nej (1 x ročne bezplatne) 10,00 €
vedenie úverovej agendy (spracovanie podkladov pre banky, vyhodnocovanie a zasielanie podkladov podľa pokynov banky) ročne za 1 úver 50,00 €
Poplatok za prepracovanie nájomnej zmluvy NP na žiadosť nájomcu (napr. transformácia spoločnosti, zmena mena a sídla spol. a pod.) 20,00 €
poštové služby v zmysle platného sadzobníka Sl. Pošty