Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Profil verejného obstarávateľa

Bodvatel s.r.o., Moldava nad Bodvou je podľa § 6 ods. 1 písm f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Výzvy na predkladanie cenových ponúk: