cenník služieb

Cenník služieb poskytovaných nad rámec zmluvy o výkone správy.

druh služby cena
Cena za zmenu vlastníka bytu, resp. nebytového priestoru
nový vlastník, zmena nájomcu NP - vypracovanie zmluvy o nájme
16,70 €
cena za spracovanie evidencie pomerových rozdeľovačov nákladov tepla na ÚK - cena za spracovanie jedného merača 2,45 €
cena za odpočet určeného meradla studnej vody - len byty bez ÚK 0,60 €
cena za zabezpečenie havaríjnej služby na 1 byt / mesiac 0,20 €
cena za poskytnutie kopírovacích služieb (1 strana A4) 0,50 €
cena za poskytnutie farebných kopírovaích služieb (1 strana A4) 0.80 €
cena za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome, pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu a NP (vek stavby, potvrdenie o výške nedoplatku, súhlas na zmenu napätia… ) 5,00 €
cena za zabezpečenie úkonov súvisiach s platbou v hotovosti do pokladne za každú uskutočnenú platbu 0,50 €
cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi bytu a NP voči, ktorému správca eviduje pohľadávku za splnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a za ostatné plnenia 2,00 €
cena za spracovanie a doručenie druhej a ďalších výziev každému vlastníkovi bytu a NP, voči ktorému správca eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a za ostatné plnenia 5,00 €
vedenie úverovej agendy (spracovanie podkladov pre banky, vyhodnocovanie a zasielanie podkladov podľa pokynov banky počas trvania úverového vzťahu) ročne 1 úver 50,00 €
Poplatok za prepracovanie nájomnej zmluvy NP na žiadosť nájomcu (napr. transformácia spoločnosti, zmena mena a sídla spol. a pod. 20,00 €
poštové služby v zmysle platného sadzobníka Sl. pošty (len: preplatky z vyúčtovania zasielané poštou na základe žiadosti, poštové poplatky súvisiace s úverom) aktuálny cenník pošty

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018
Správca si vyhrdzuje právo vykonávať zmeny predmetného sadzobníka